Φίλωνος Ἰουδαίου Συγγράμματα = Philonis Judaei omnia quae extant opera, ex accuratissima Sigismundi Gelenii et aliorum interpretatione, partim ab Adriano Turnebo ... partim a Davide Hoeschelio ... edita et illustrata ; huic novissimae editioni accessere variae lectiones et elegantissimus ejusdem Philonis de septenario libellus et de providentia Dei fragmenta cur rerum Indice locupletissmo. Philon Judæus.
Φίλωνος Ἰουδαίου Συγγράμματα = Philonis Judaei omnia quae extant opera, ex accuratissima Sigismundi Gelenii et aliorum interpretatione, partim ab Adriano Turnebo ... partim a Davide Hoeschelio ... edita et illustrata ; huic novissimae editioni accessere variae lectiones et elegantissimus ejusdem Philonis de septenario libellus et de providentia Dei fragmenta cur rerum Indice locupletissmo.
Φίλωνος Ἰουδαίου Συγγράμματα = Philonis Judaei omnia quae extant opera, ex accuratissima Sigismundi Gelenii et aliorum interpretatione, partim ab Adriano Turnebo ... partim a Davide Hoeschelio ... edita et illustrata ; huic novissimae editioni accessere variae lectiones et elegantissimus ejusdem Philonis de septenario libellus et de providentia Dei fragmenta cur rerum Indice locupletissmo.
Φίλωνος Ἰουδαίου Συγγράμματα = Philonis Judaei omnia quae extant opera, ex accuratissima Sigismundi Gelenii et aliorum interpretatione, partim ab Adriano Turnebo ... partim a Davide Hoeschelio ... edita et illustrata ; huic novissimae editioni accessere variae lectiones et elegantissimus ejusdem Philonis de septenario libellus et de providentia Dei fragmenta cur rerum Indice locupletissmo.

Φίλωνος Ἰουδαίου Συγγράμματα = Philonis Judaei omnia quae extant opera, ex accuratissima Sigismundi Gelenii et aliorum interpretatione, partim ab Adriano Turnebo ... partim a Davide Hoeschelio ... edita et illustrata ; huic novissimae editioni accessere variae lectiones et elegantissimus ejusdem Philonis de septenario libellus et de providentia Dei fragmenta cur rerum Indice locupletissmo.

Lutetiae Parisiorum [Paris] : [Compagnie du grand navire],1640. Folio 13 3/4 X 8 1/2 Inches ã6, A-LLLll6 -MMMmm4, AB6,C4; Quarter board Pigskin dated 1652 with the Initials F W L. A very nice copy. Item #746

This edition contains the following texts in both Latin and Greek: De Mundi opificio -- Legis allegoriarum -- De Cherubim -- De sacrificijs Ableis & Caini -- Quod deterius potiori insidiari soleat -- De Agricultura -- De plantatione Noë -- De tamulentia -- De his verbis resipuit Noë -- De Gigantibus -- Quod Deus sit immutabilis -- De confusione linguarum -- Vita Sapientis -- De migratione Abrahami -- De Congressu quarendae erunditionis gratia -- De profugis -- Quis rerum diuinaru[m] heres sit -- Vita viri Viuilis, siue De Joseph -- De eo quod à Deo mittantur somnia -- De viat Mosis -- De charitate -- De Iudice -- De Creatione principis -- De fortitudine -- De decalago -- De circumcisione -- De Monarchia -- De proemiis Sacerdotu[m] & hono -- De animalibidoneis Sacrificio -- De victimas offerentibus -- de Mercede Meretricis -- Quod liber sit quisquis virtuti studet -- De vita contemplatiua -- De nobilitate -- De proemiis & poenis -- De execrationibus -- Quod mu[n]dus sit incorruptibilis -- In Flaccum -- Legat. ad mutata sint nomina -- Sacrae legis allegoriarum -- De somnia -- De mundo -- De septenario & festis diebus -- De prouidentia Dei.
-His five philosophical works are De providentia 1 and 2, De animalibus, De aeternitate and Quod omnis probus. The two latter works are the only ones for which we have Greek texts. With the exception of a few rare references to the Bible, these texts could well have been written by a pagan philosopher. This is why some scholars thought they were products of Philo’s paideia, his classical Greek education. Today, there is a tendency to believe that Philo’s extant texts were written near the end of his life. If this is the case, the reason for writing, in the atmosphere of great cultural and political rivalry of the epoch, could have been to demonstrate that a Jew was as able to compose a philosophy as “pure” as any Greek. In any case, the most discussed problem today is the skepticism regarding the authenticity of the De aeternitate, the treatise in which we find the most explicit references to philosophy and philosophers. Since Runia’s seminal article in 1981, a majority of scholars seems to have distanced themselves from thinking the text is inauthentic.

There was a movement within Judaism that sought to show the compatibility between the ancient faith and the best of Hellenistic culture. The high point of this entire tradition was Philo of Alexandria. who sought to show that the best of pagan philosophy agreed with the Hebrew Scriptures" (Gonzalez I:13). According to Charles Duke Yonge, who translated this volume into English in the 19th century, these treatises prove Philo "deeply versed in Greek literature of every age and description, and of considerable skill in the sciences of music, geometry and astronomy. It is impossible to deny him the praise of acuteness and ingenuity, set off to their best advantage by neatness of language and felicity of expression." French scholar-printer Adrian Turnebe, who was both Royal Reader in Greek and directory of the Imprimerie Royale, uncovered a trio of Greek manuscripts in the king's library that he used to compile this volume.

Price: $1,500.00

See all items by